Czy grę wideo można reklamować?

“DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EDUKACJI KONSUMENCKIEJ” ARTYKUŁ 6.

Poniższy artykuł pt. “Czy grę wideo można reklamować” powstał w ramach realizowanego w okresie: 13 marca – 31 grudnia 2023 r. projektu pt. “Dolnośląska Kampania Edukacji Konsumenckiej”. Przygotowany przez nas szereg publikacji służy szerzeniu świadomości i wzmocnieniu wiedzy o prawach konsumenta wśród mieszkańców Dolnego Śląska, w szczególności wśród seniorów i młodzieży.

Szósty z artykułów koncentruje się na kwestiach związanych z grami wideo – co zrobić może gracz, który doświadczył niezależnych od siebie problemów technicznych? Czy sprzedawca odpowiada za wadliwy produkt i jak dowieść swoich racji? Dowiedz się ↓

 

Wprowadzenie: Czy grę wideo można reklamować?

Jak najbardziej! Zdarza się, że gracze w ramach rozgrywki doświadczają problemów technicznych (tzn. bugów). W grudniu 2020 r. głośnym echem w świecie odbiły się błędy, które wystąpiły w grze wideo pt. „Cyberpunk 2077” w wersji przeznaczonej na konsole tzn. starej generacji. Rozgorzała wówczas dyskusja na temat uprawnień konsumentów w perspektywie błędów w grze w świetle przepisów konsumenckich. Okazało się, że polscy konsumenci znaleźli się w niełatwej sytuacji. Zmiany w prawie konsumenckim, które weszły w życie z dniem 01.01.2023 r. zrewidowały zasady odpowiedzialności za błędy treści cyfrowych. Przyjrzyjmy się zatem, jak aktualnie kształtuje się sytuacja prawna polskich graczy.

Formy dostarczenia gry wideo i ich klasyfikacja

Gra wideo może być dostarczana konsumentowi na różne sposoby. Przykładowo w wersji tradycyjnej, czyli poprzez przekazanie na nośniku materialnym, w wersji do pobrania na własne urządzenia, w formie przesyłania strumieniowego lub dostępu do treści przechowywanych w chmurze obliczeniowej. W zależności od formy dostarczania gry wideo będą kwalifikowane jako treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym, treści cyfrowe dostarczane on-line lub usługi cyfrowe.

Zgodność z umową treści cyfrowych lub usług cyfrowych

Bez względu na formę dostarczania przez sprzedawcę, treści cyfrowe lub usługi cyfrowej muszą być zgodne z umową. Gra wideo powinna spełniać ustalone wymogi:

  • kompletności,
  • funkcjonalności,
  • kompatybilności i
  • interoperacyjności,

o których ma obowiązek wcześniej poinformować konsumenta przedsiębiorca. Wymagane jest również zapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji, załączenie odpowiednich akcesoriów, instrukcji. Gry muszą nadać się do celu, w jakim zostały stworzone oraz być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią.

Odpowiedzialność sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada za braki zgodności z umową, które istniały w chwili jej dostarczenia i ujawniły się w ciągu dwóch lat od dostawy gry. Co ważne, domniemywa się przy tym, że brak zgodności z umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia treści lub usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia, co w praktyce oznacza, że ciężar obowiązku udowodnienia, że było inaczej spoczywa na sprzedawcy. W przypadki gier dostępnych na serwerach twórcy, które stanowią tak naprawdę dostarczanie usług cyfrowych, sprzedawca odpowiada za zgodność z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

Obowiązek współpracy

Konsument powinien współpracować z przedsiębiorcą, aby umożliwić mu ustalenie, czy przyczyną braku zgodności z umową jest środowisko cyfrowe konsumenta. Stosowane w tym celu technicznie dostępne środki powinny być dla konsumenta jak najmniej uciążliwe. W wielu przypadkach można to zrobić poprzez dostarczenie przedsiębiorcy automatycznie generowanych raportów ze zdarzeń lub szczegółów połączenia internetowego konsumenta. W wyjątkowych i właściwie uzasadnionych sytuacjach, konsumenci mogą być zmuszeni umożliwić wirtualny dostęp do ich środowiska cyfrowego. Jeżeli konsument nie współpracuje z przedsiębiorcą i pod warunkiem, że konsument został poinformowany o konsekwencjach braku współpracy, obowiązek udowodnienia, że treści cyfrowe lub usługa cyfrowa nie są zgodne z umową, spoczywa na konsumencie.

Reklamacja

Jeżeli okaże się, że zakupiona gra wideo nie spełnia powyższych wymogów zgodności z umową, konsument ma prawo złożyć do sprzedawcy reklamację i domagać się doprowadzenia do sytuacji zgodności gry z umową. Reklamację można tak naprawdę złożyć w dowolnej formie. Ze względu na cele dowodowe najbezpieczniej będzie zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważony brak zgodności treści cyfrowej lub usługi z umową i określić swoje żądanie. W pierwszej kolejności będzie to naprawa lub wymiana gry. Jeżeli będzie to niemożliwe wówczas konsument może zwrócić się o obniżenie ceny za grę lub odstąpić od umowy. Warto zaznaczyć, że istotne niezgodności uzasadniają natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy przez konsumenta i w efekcie zwrot ceny. Niezgodność towaru z umową jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów. Powinien on odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeżeli tego nie zrobił, uważa się, że ją uznał.

Podsumowanie

Po zmianach w prawie konsumenckim, które weszły w życie od stycznie 2023 r. konsumenci mają prawo do reklamowania treści cyfrowych i usług cyfrowych na analogicznych zasadach, jak w przypadku towarów i usług. Nowe regulacje stanowią odpowiedź na postępującą cyfryzację naszego życia i w jasny sposób określają zasady odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność z umową treści cyfrowych i usług cyfrowych. Zatem jeżeli zakupiona gra nie jest zgodna z demo, czy występują w niej błędy techniczne, które uniemożliwiają lub utrudniają rozgrywki – śmiało reklamuj!

Podstawa prawna: rozdział 5b ustawy o prawach konsumenta
Stan prawny: 22.10.2023 r.

🢡  Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj: Dolnośląska Kampania Edukacji Konsumenckiej (klik) 
🢡  Link do artykułu w wersji publicystycznej: “Czy grę video można reklamować?” artykuł (klik)
🢡 Znajdziesz nas również na: https://www.facebook.com/LexCultura/posts

Artykuł powstał w ramach realizacji zadania publicznego pt. “Dolnośląska Kampania Edukacji Konsumenckiej” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.​

Scroll to Top