#Rewolucja konsumencka

Co się zmieni od 01.01.2023 r.?

Przed nami rewolucyjne zmiany w prawie konsumenckim, wynikające z implementacji dyrektyw unijnych – mowa oczywiście o Dyrektywie Omnibus¹, Cyfrowej² i Towarowej³.

Zmiany wpłyną szczególnie na rynek e-commerce i będą wymagały od przedsiębiorców dostosowania swoich procedur do nowej rzeczywistości prawnej. Na nowo określone zostaną zasady reklamacji dla umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru zawieranych przez konsumenta – a to oznacza reorganizację zarówno tradycyjnych sprzedawców, jak i e-sprzedawców. Poniżej przegląd najważniejszych zmian.

Rozszerzenie regulacji w zakresie treści i usług cyfrowych

 • rozróżnienie usługi cyfrowej i dostarczania treści cyfrowych,
 • towar z elementami cyfrowymi,
 • umowy „opłacone” danymi osobowymi – rozszerzenie praw konsumentów również na umowy o usługi cyfrowe, w zamian za które konsument dostarcza dane osobowe,
 • możliwość reklamowania treści i usług cyfrowych podobnie jak pozostałe towary,
 • nowe obowiązki informacyjne po stronie przedsiębiorcy (w tym kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność treści lub usługi cyfrowej),
 • obowiązek zapewnienia integracji ze środowiskiem konsumenta,
 • wprowadzenie odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z wersją próbną lub zapowiedzią,
 • możliwość modyfikacji treści lub usług cyfrowych przez przedsiębiorcę w trakcie umowy,
 • obowiązek dostarczania konsumentom aktualizacji, które przez min. 2 lata zapewnią pełną funkcjonalność danego towaru lub usługi.

Szczegółowe opracowanie zespołu naszej Fundacji:
Rewolucja konsumencka 2023 – Obowiązek aktualizacji towarów z elementami cyfrowymi   (artykuł klik)

 

Obowiązek informowania o indywidualnym dostosowaniu ceny

Przedsiębiorca będzie miał obowiązek poinformować konsumenta o indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jeżeli przedsiębiorca takie stosuje.

Szczegółowe opracowanie zespołu naszej Fundacji:
Rewolucja konsumencka 2023 – Indywidualne dostosowanie ceny na celowniku   (artykuł klik)

 

Internetowa platforma handlowa

Nowelizacja wprowadza nowe obowiązki informacyjne dla dostawców internetowych platform handlowych (tzn. marketplace). Dotyczy to przede wszystkim platform, które niejako pośredniczą w zawieraniu umów tj. Allegro, OLX, ale także sytuacji, gdy usługa marketplace jest oferowano niejako obok głównych funkcji, np. marketplace na Facebooku.

 • obowiązek informowania, w jaki sposób są tworzone rankingi ofert oraz na podstawie jakich kryteriów następuje plasowanie produktów,
 • obowiązek określenia sprzedawcy – czy jest przedsiębiorcą, czy osobą prywatną,
 • obowiązek informowania o niestosowaniu przepisów dotyczących ochrony konsumentów do umowy zawieranej na internetowej, platformie handlowej z osobą fizyczną,
 • obowiązek informowania o podziale obowiązków pomiędzy dostawcą platformy a osobą trzecią oferującą towar.

Umowy zawierane na niezamówionych pokazach i wycieczkach, większa ochrona seniorów

 • wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy z 14 do 30 dni,
 • rezygnacja z niektórych wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy,
 • prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zdrowotnych,
 • zakaz zawierania umów o świadczenie usług finansowych podczas pokazu i wycieczki,
 • zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (odroczona płatność).

Obowiązek ujawniania płatnych reklam

W każdych okolicznościach podawanie wyników wyszukiwania w odpowiedzi na wyszukiwanie internetowe konsumenta bez wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy lub płatności dokonanej specjalnie w celu uzyskania wyższego plasowania produktów w ramach wyników wyszukiwania stanowi nieuczciwą praktykę rynkową.

Zakaz odsprzedaży konsumentom biletów na wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne lub sportowe

Jeżeli przedsiębiorca nabył bilety z wykorzystaniem oprogramowania pozwalającego mu obchodzić środki techniczne lub przekraczać limity techniczne odsprzedaż takich biletów konsumentom uznawana jest nieuczciwą praktykę rynkową.

Rozszerzenie regulacji w zakresie opinii i rekomendacji

 • obowiązek przedsiębiorcy podjęcia uzasadnionych i proporcjonalnych kroków w celu sprawdzenia, czy zamieszczane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli,
 • zakaz umieszczania lub zlecania zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów,
 • zakaz zniekształcania opinii lub rekomendacji konsumentów, w celu promowania produktów.

Nowe zasady uwidaczniania cen w przypadku obniżek

 • obowiązek podania obok informacji o obniżonej cenie również informacji o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki,
 • w przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności – obowiązek podania informacji o obniżonej cenie oraz informacji o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

Reklamacja na nowych zasadach

 • z Kodeksu Cywilnego znika rękojmia konsumencka, a w jej miejsce wchodzi „niezgodność towaru z umową”,
 • nowa hierarchia uprawnień podczas reklamowania wadliwych towarów, w pierwszej kolejności naprawa lub wymiana,
 • żądanie zwrotu pieniędzy tylko w wyjątkowych sytuacjach, wydłużenie terminu domniemania (z roku do dwóch lat), że niezgodność z umową istniała w chwili wydania towaru,
 • wydłużenie terminu przedawnienia roszczeń reklamacyjnych (z dwóch do sześciu lat).

Chcesz wiedzieć więcej?
➔  Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową dla firm.
➔  Śledź nasz profil na Instagramie i stronę internetową, będziemy publikować opisy najważniejszych zmian.

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE
Scroll to Top