O nas

Fundacja LexCultura to niezależna, pozarządowa organizacja konsumencka, która powstała w 2020 r. Dzięki determinacji wielu osób, w krótkim czasie zyskaliśmy ogólnopolski zasięg działania. Staliśmy się liderem na obszarze edukacji konsumenckiej, dzięki czemu współpracujemy z kluczowymi instytucjami w Polsce.

Główne cele

I. działalność poradnicza, edukacyjna, oraz prewencyjna dotycząca cyberbezpieczeństwa,
II. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów oraz użytkowników sieci.

Wizja

Naszą misją jest budowanie świadomości konsumenckiej, wzmocnienie pozycji konsumentów w dynamicznie zmieniającym się świecie oraz umożliwienie im podejmowania świadomych decyzji. Dążymy do tego, aby każdy uczestnik rynku czuł się bezpiecznie, a wszystkie transakcje zawierane były w przejrzysty i uczciwy sposób. Wierzymy, że dzięki szerokiej współpracy uda nam się osiągnąć nasz cel.

Edukacja

Rdzeniem naszej aktywności jest edukacja, a nasze działania w tym obszarze prowadzimy wśród wszystkich konsumentów, bez względu na wiek – od uczniów, poprzez studentów, osoby aktywne zawodowo, aż do seniorów. Wierzymy, że wzmacnianie świadomości konsumenckiej przyczynia się do budowania odpowiedzialnego i świadomego społeczeństwa. Rocznie przekraczamy progi ponad 1000 sal lekcyjnych i auli wykładowych. Każde zajęcia niosą za sobą nowe doświadczenia i przekonanie, że coraz więcej osób wie, jak chronić swoje prawa.

Monitoring

Jesteśmy także strażnikami praw konsumentów. Od ponad dwóch lat monitorujemy działalność przedsiębiorców. Sprawdzamy, czy przestrzegają oni praw konsumentów i interweniujemy, gdy zachodzi taka potrzeba. Od 2023 r. rozpoczęliśmy budowę obywatelskiej sieci strażniczej opartej w szczególności na współpracy z wolontariuszami. Dzięki ich zaangażowaniu możemy szybciej i lepiej reagować na pojawiające się nieuczciwe praktyki rynkowe.

Wsparcie biznesu

Wspieramy przy tym wszystkich uczestników rynku – konsumentów i biznes. Promujemy wśród przedsiębiorców prokosumenckie rozwiązania oraz zachęcamy do prowadzenia społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej. Pragniemy tworzyć na rynku atmosferę wzajemnego szacunku i uczciwości. Budujemy zaufanie między konsumentami a przedsiębiorcami. W ten sposób staramy się kompleksowo wspierać społeczeństwo.

Współpraca

Nasze działania obejmują teren całej Polski. Dzięki naszemu doświadczeniu współpracujemy z największymi urzędami konsumenckimi w kraju, konsultujemy projekty ustaw i angażujemy się w coraz większe inicjatywy, tworząc jednocześnie silny sektor konsumenckich organizacji pozarządowych. W trakcie swojej działalności nawiązaliśmy współpracę z blisko trzystoma placówkami oświatowymi oraz instytucjami kulturalnymi. Wierzymy, że wspólne działania pomogą nam lepiej chronić obywateli. Naszych partnerów znajdziesz tutaj.

Badania i analizy

W ostatnim czasie wykonaliśmy kolejny ważny krok – otworzyliśmy Ośrodek Analiz Konsumenckich, który jest pierwszym w Polsce think-tankiem konsumenckim. W ten sposób pragniemy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń m.in. przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji konsumenckich, a także środowiska akademickiego. Interdyscyplinarne badania i analizy zarówno w sferze prawnej, gospodarczej oraz społecznej pozwolą nam na bieżąco monitorować zmieniającą się sytuację konsumentów i odpowiadać na pojawiające się potrzeby.

Wolontariat

W ciągu ostatnich lat zbudowaliśmy zespół wolontariuszy, którzy wspierają nas w działalności misyjnej oraz projektach grantowych. To z myślą o nich powstał program Strażników Praw Konsumentów, w ramach którego realizują własne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych oraz uczestniczą m.in. w międzynarodowych wymianach wolontariuszy pomiędzy konsumenckimi organizacjami pozarządowymi.

Chcesz poznać nas bliżej?

Scroll to Top